Page 315 - Catalogo_Promoemozioni_2020_CP
P. 315

G17736                       G15725
      SPEED                        MONDO

      Antistress a forma di automobile.          Antistress a forma di mondo.

         poliuretano                     poliuretano
         cm 9x4,3x5                     cm Ø 6,5
         *50                         *50
         tampografia                     tampografia
         2,381 neutro                    1,474 neutro

      G13716                       G13715
      GOCCIA                       CUORE

      Antistress a forma di goccia.            Antistress a forma di cuore.

         poliuretano                     poliuretano
                     ROSSO  BLU
         cm 6x7,5x5,5                    cm 7x7x5,5
         *50/colore                     *50
         tampografia                     tampografia
         1,159 neutro                    1,142 neutro
                                                        313
   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320